รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ เพิ่มความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า 

พ.ร.บ.รถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์ หรือเรียกเต็มๆว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เป็นประกันภาคบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องมีเพื่อให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือประสบภัยจากการใช้รถกรณีอื่นๆ ทั้งผู้ประสบภัยเองหรือคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุนั้นๆ  ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็ตาม โดยกำหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถต้องไปต่ออายุพ.ร.บ.รถยนต์ ในทุก ๆ ปี นอกจากนี้พ.ร.บ.รถยนต์ยังใช้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อยื่นประกอบการต่อภาษีรถยนต์ตามกฎหมายอีกด้วย

พ.ร.บ.รถยนต์แบ่งได้เป็น 2 ความคุ้มครอง

พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทน

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น

ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นความคุ้มครองที่ทางพ.ร.บ.รถยนต์ชดเชยให้ผู้ประสบภัยขั้นต้นทันทีโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดในอุบัติเหตุครั้งนั้น ในส่วนของค่าเสียหายที่ทางพ.ร.บ.รถยนต์จะจ่ายให้เบื้องต้น ดังนี้

– กรณีบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงจากการบาดเจ็บในครั้งนั้นสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/คน

– กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นสูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท/คน

– กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการศพสูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท/คน

2. ค่าสินไหมทดแทน

   สำหรับค่าสินไหมทดแทนจะได้รับหลังจากมีการพิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก และทางพ.ร.บ.รถยนต์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดังนี้

– กรณีบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริง จากการบาดเจ็บในครั้งนั้นสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน และจะได้รับค่าชดเชยรายวันๆละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน

– กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน ขึ้นอยู่กับบริเวณที่สูญเสียอวัยวะและตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

– กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย จะได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน

ต่ออายุ พ.ร.บ. ล่วงหน้าได้กี่วัน

กรณีต่ออายุพ.ร.บ.รถยนต์ สามารถซื้อล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกิน 90 วัน

พ.ร.บ.รถยนต์ ขาดได้กี่วัน?

   พ.ร.บ.รถยนต์ สามารถต่อล่วงหน้าได้สูงสุด 90 วันก่อน พ.ร.บ.รถยนต์จะหมดอายุ ในกรณีที่ลืมไปต่ออายุ พ.ร.บ.รถยนต์ หรือปล่อยให้พ.ร.บ.รถยนต์ ขาด จะมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง มีรายละเอียดดังนี้

– พ.ร.บ.รถยนต์ ขาดไม่เกิน 1 ปี สามารถทำเรื่องต่อภาษีได้เลยโดยไม่เสียค่าปรับเพิ่มเติม 

– พ.ร.บ.รถยนต์ ขาดเกิน 2 ปี จะต้องตรวจสภาพรถและดำเนินการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ที่กรมการขนส่งทางบก พร้อมกับเสียค่าปรับโดยยื่นเอกสารสำคัญคือ ทะเบียนบ้านเจ้าของรถ สมุดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

– พ.ร.บ.รถยนต์ ขาดเกิน 3 ปี มีความเสี่ยงที่รถยนต์คันดังกล่าวจะถูกระงับป้ายทะเบียน จึงต้องทำการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่และเสียค่าปรับรวมถึงการเก็บภาษีรถยนต์ย้อนหลังอีกด้วย โดยยื่นเอกสารสำคัญคือ ทะเบียนบ้านเจ้าของรถ สมุดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

พ.ร.บ.รถยนต์ขาดมีผลอย่างไร?

   โดยทั่วไปหากพ.ร.บ.รถยนต์ จะต้องมีการต่ออายุต่อเนื่องปีต่อปี ในกรณี พ.ร.บ.รถยนต์ขาดอาจส่งผลกระทบได้ดังนี้

  • กรณีเกิดอุบัติเหตุอาจไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์
  • กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ อาจไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์ หรืออาจต้องสำรองจ่ายเงินค่าซ่อมรถหรือค่ารักษาพยาบาลก่อนที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีฝ่ายผิดต่อไป 
  • กรณีอาจไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์เมื่อถูกไล่เบี้ยค่าเสียหายจากคู่กรณีอีกฝ่าย และต้องเสียค่าปรับประมาณ 10,000 บาท
  • ไม่สามารถต่อภาษีได้ หากไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ 
  • หากฝ่าฝืนขับรถโดยไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ หรือไม่จัดทำ พ.ร.บ.รถยนต์ตามกฎหมายจราจรทางบก มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
  • กรณีเจ้าของรถไม่จัดทำพ.ร.บ.รถยนต์และได้นำรถคันนั้นไปใช้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  • กรณีคนที่ไม่ใช่เจ้าของรถ ขับขี่รถคันที่ไม่ได้ทำหรือไม่ได้ต่ออายุพ.ร.บ.รถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ดังนั้นจะเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำพ.ร.บ.รถยนต์แล้วว่าหากไม่จัดทำให้ถูกต้องครบถ้วน อาจส่งผลทำให้เกิดโทษตามกฎหมายได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและความคุ้มครองของพ.ร.บ.รถยนต์ทั้งในตัวของผู้ประสบภัยและคู่กรณีอีกฝ่าย ทุกคนควรจัดทำพ.ร.บ.รถยนต์ให้ต่อเนื่องทุกปี อย่าให้ขาดจะดีที่สุด

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก