รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

จองป้ายทะเบียนรถ ด้วยระบบออนไลน์ 2567

จองป้ายทะเบียนรถ

ข้อควรรู้ก่อนทำการจองป้ายทะเบียนรถยนต์

1. จองผ่านเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/v2/ เปิดให้บริการจองเลข ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00  หากผู้ใช้งานเข้าก่อนเวลาก็จะไม่สามารถจองได้

2. ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น

3. ควรศึกษาหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ ก่อนทำการจองหมายเลขทะเบียน

4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัว ก่อนดำเนินการจองทุกครั้ง ในกรณีข้อมูลผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้

5. ในกรณีกรอกข้อมูลตามหลักเกณฑ์จะถือว่าเป็นโมฆะ

6. กรณีรถใหม่ป้ายแดงที่ยังไม่จดทะเบียนและไม่มีความประสงค์จะจองป้ายทะเบียนสามารถดำเนินการแจ้งจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ทันทีโดยไม่ต้องจองหมายเลขทะเบียน

7. นายทะเบียนจะยกเลิกการจองทันทีหากมีการนำหมายเลขทะเบียนรถที่จองไปจำหน่าย จ่าย โอน โดยการโฆษณาหรือกระทำการใดเพื่อแสวงหาประโยชน์จากหมายเลขทะเบียนรถ

การจองป้ายทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ 2567

การจองป้ายทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์มีขั้นตอนที่ง่าย สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองไม่ว่าอยู่ที่ไหน เพียงทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการดำเนินการ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมทำกันไม่ว่าจะเป็นการจองป้ายทะเบียนรถสำหรับมือหนึ่ง รถมือสอง หรือการจองป้ายทะเบียนมงคลต่างๆ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ตารางกำหนดการจองป้ายทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ 2567
ตารางกำหนดการจองป้ายทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ 2567

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ จองป้ายทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ตhttps://reserve.dlt.go.th/ จากนั้น กดคลิกที่ จองหมายเลขทะเบียน  ซึ่งจะเปิดให้บริการจองหมายเลขทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00  น. 

2. ศึกษาหลักเกณฑ์การจองป้ายทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ตให้ครบถ้วน จากนั้น คลิก ยอมรับหลักเกณฑ์ 

3. เลือกประเภทรถที่ต้องการ เช่น รถกระบะ รถเก๋ง รถตู้ เป็นต้น

4. กรอกรายละเอียดการจองทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล เลขตัวถังรถ ยี่ห้อรถ เบอร์โทรศัพท์ และเลขทะเบียนที่ต้องการจองไม่เกินสี่หลักโดยไม่สามารถเลือกหมวดตัวอักษรได้ 

5. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง จากนั้นคลิก ตกลง

6. วิธีการตรวจสอบผลการจองหมายเลขเลขทะเบียนรถ โดยการกรอกเลขบัตรประชาชน /ทะเบียนการค้า/หนังสือเดินทาง จากนั้นกรอก หมายเลขตัวถังรถที่ใช้จอง จากนั้นคลิก ค้นหาจะพบข้อมูลผลการจองและสามารถบันทึกหน้านี้เก็บไว้เป็นหลักฐานได้

ขั้นตอนขอเลขทะเบียนรถสำหรับรถใหม่

เมื่อดำเนินการจองป้ายทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้จองดำเนินการจดทะเบียนรถสำหรับรถใหม่ป้ายแดง ก่อนที่เลขทะเบียนรถที่จองไว้จะถูกปล่อยให้ผู้อื่นต่อไปโดยมระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน และมีขั้นตอนการขอเลขทะเบียนรถใหม่ ดังนี้

ขั้นตอนการขอเลขทะเบียนรถใหม่

1. ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมเอกสารหลักฐานของเจ้าของรถ 

2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ กรณีการจดทะเบียนรถใหม่

3. ยื่นแบบคำขอตัดบัญชีรถ ณ ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ 

4. ชำระค่าธรรมเนียม เช่น ค่าภาษีประจำปี ค่าดำเนินการอื่นๆ ณ งานทะเบียนรถ

5. ตรวจสอบจะได้เอกสารที่ได้รับเช่น ใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายภาษีประจำปี ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เป็นต้น

เอกสารที่ใช้กรณีการขอเลขทะเบียนรถใหม่

1. หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ หรือหนังสือแจ้งจำหน่ายรถ

2. หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ

3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ

4. หลักฐานการทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

5. หลักฐานกรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ

6. หลักฐานกรณีเป็นนิติบุคคลเป็นเจ้าของรถ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นต้น 

7. หลักฐานกรณีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของรถ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องได้รับการตรวจลงตราวีซ่าตามกฎหมายอย่างถูกต้อง หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่นๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำอาจ เป็นต้น

สำหรับระบบจองเลขหมายทะเบียนรถแบบออนไลน์ 2567 สามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานได้มากขึ้น และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆขึ้นด้วย แถมมีความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน ทำให้เราได้หมายเลขทะเบียนรถที่ใช่ ตัวเลขที่ชอบ นับเป็นสิริมงคลต้อนรับสมาชิกรถใหม่ได้อย่างดีเลยทีเดียว

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก