รับจำนำรถ มีเล่ม ไม่มีเล่ม

สัญญาซื้อขายรถยนต์ คืออะไร มีข้อควรระวังอย่างไร?

สัญญาซื้อขายรถยนต์

การทำนิติกรรมสัญญาต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียด เงื่อนไขที่มีในสัญญาให้ดีก่อนลงลายมือชื่อ เพราะสัญญาจะมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาตามที่กำหนดในสัญญานั้นๆ รวมถึงสัญญาซื้อขายรถยนต์ก็เช่นกัน ดังนั้น เรามาทำความรู้จักกับสัญญาซื้อขายรถยนต์ว่าคืออะไร มีข้อควรระวังอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ซื้อหรือผู้ขายรถยนต์ให้ดำเนินการทำสัญญากันอย่างถูกต้องที่สุดดังนี้

สัญญาซื้อขายรถยนต์คืออะไร?

สัญญาซื้อขายรถยนต์เป็นนิติกรรมที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีเจตนาตกลงที่จะซื้อขายกัน และเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงเจตนาซื้อขายโดยปกติแล้วจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์ตามกฎหมาย โดยต้องระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงิน รถยนต์ ข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆและข้อกำหนดให้ชัดเจนในหนังสือสัญญา รวมถึงในสัญญาซื้อขายรถยนต์นั้นจะมีรูปแบบที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขายรถยนต์ในทุกรูปแบบ โดยในปัจจุบันสามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาซื้อขายรถยนต์จากในอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้ และยังสามารถนำตัวสัญญาซื้อขายรถยนต์ดังกล่าวไปติดต่อกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการจดทะเบียนหรือโอนรถยนต์ต่างๆได้อีกด้วย

เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญาซื้อขายรถยนต์

– แบบสัญญาซื้อขายรถยนต์ 

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย

– เล่มทะเบียนรถยนต์ 

– หนังสือโอนรถยนต์ สามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก 

– หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถไปดำเนินการโอนรถยนต์ได้ด้วนตนเองสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ซื้อไปดำเนินการโอนลอยฝ่ายเดียวได้

ข้อดีของสัญญาซื้อขายรถยนต์

คุ้มครองสิทธิของคู่สัญญาตามแบบฟอร์มสัญญาซื้อขายรถยนต์ซึ่งควรระบุข้อความให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนรวมถึงคู่สัญญาควรอ่านและทำความเข้าใจให้ดีถึงลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไว้เป็นสำคัญเพื่อเป็นหลักฐานเป็นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์จากการทำสัญญาซื้อขายรถยนต์แล้ว หากเกิดปัญหาต่างๆตามมาเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญาขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มีการกำหนดให้การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายเกินว่าสองหมื่นบาทขึ้นไป ถ้าหากไม่ได้มีการมัดจำหรือการชำระเงินไปบางส่วน ก็จะต้องมีหลักฐานที่เป็นหนังสือพร้อมทั้งลงลายมือชื่อคู่สัญญาในฝ่ายที่มีหน้าที่เป็นสำคัญจึงจะสามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลได้

ข้อมูลที่ควรระบุไว้ในสัญญาซื้อขายรถยนต์?

การทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์, สีรถยนต์, เลขตัวถัง, เลขเครื่องยนต์ เป็นต้น

– รายละเอียดของการซื้อขาย เช่น วันและเวลาในการซื้อขายรถยนต์, สถานที่ในการซื้อขายรถยนต์, ชื่อผู้ซื้อและชื่อผู้ขายรถยนต์ เป็นต้น

– ราคาที่ทำการตกลงซื้อขายรถยนต์

– รูปแบบการชำระเงิน

– รูปแบบการส่งมอบรถ

– เงื่อนไขในการรับประกัน

– การลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย ผู้ขาย และผู้ซื้อรถยนต์

สัญญาซื้อขายรถยนต์

ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขายรถยนต์

– เช็กเอกสารที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายรถยนต์ให้ครบถ้วน เช่น สมุดทะเบียนรถยนต์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สัญญาซื้อขายรถยนต์ ใบโอนและรับโอน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เป็นต้น

– ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ก่อนทำสัญญาซื้อขายรถยนต์เสมอ

– อ่านรายละเอียดในสัญญาซื้อขายรถยนต์ให้รอบคอบก่อนลงลายมือชื่อในสัญญาแบบถูกต้องและชัดเจน

– เก็บรักษาเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องในสัญญาซื้อขายรถยนต์ให้ดี

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของรถยนต์เกิดขึ้น สัญญาซื้อขายรถยนต์เป็นหลักฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำอย่างรอบคอบและถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินสามารถใช้เพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์หรือในกรณีหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการฟ้องร้องคดีต่อศาลได้

ติดต่อสอบถามลายละเอียดเกี่ยวกับ >>> รับจำนำรถ <<< คลิก

ติดต่อจำนำผ่านไลน์ <<< คลิก

ดูขั้นตอนการเตรียมเอกสารการจำนำรถ  <<< คลิก